2014/07 Sirküler- RF'ye Yaş Meyve Sebze İhracatında Liste Uygulaması Hk.

SİRKÜLER (2014/07)

Sayın Üyemiz;

 

Bilindiği üzere; RF'ye yapılan bitkisel gıda ürünleri ihracatı iki ülke arasında imzalanan Mutabakat Zaptı (Memorandum-02 Temmuz 2008 ) ve Ek Memorandum (09 Nisan 2009) çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda Rusya Federasyonu'na yapılan taze meyve ve sebze ihracatında 10.07.2008 tarihinden itibaren her parti ürün için "İnsan Tüketimine Yönelik, Rus Yasal Normlarına Göre Rusya Federasyonu'na Türkiye Cumhuriyeti'nden Gönderilmesi Hedeflenen Bitkisel Ürünler İçin Güvenlik Sertifikası” düzenlenmektedir.

 

RF'ye bitkisel gıda ürünleri ihracatında 2010 yılında uygulamaya başlanılan firma listeleri ile ilgili hükümler talimata eklenmiştir. Ek Memorandum'un 1 inci maddesi gereği, RF'ye bitkisel gıda ürünleri ihracatı yapan ihracatçı firmalar ve ihraç ettikleri ürünlerle ilgili listeler: Taze Meyve ve Sebze Türkiye İhracatçıları Listesi ve Bakliyat, Ayçiçeği, Hububat, Kuru Sebze, Kuru Meyve İhracatçıları Listesi olarak 2 kategoride oluşturulmuştur.

 

Rusya Federasyonu'na (RF) bitkisel gıda ürünleri ihraç etmek üzere mevcut listelere dâhil olmak isteyen veya mevcut listede yer alıp unvan ve/veya adres bilgileri değişen veya liste dışı kaldıktan sonra tekrar listeye dâhil olmak isteyen ihracatçı firma; ihracat öncesi ön gereklilikleri yerine getirmiş olmasının ardından bağlı bulunduğu İhracatçı Birliğine başvurarak aşağıda yer alan belgeleri dosya içerisinde teslim etmektedir.

 

İhracatçı firma listeleri her yıl 3'er aylık periyotlar halinde ve yılda 4 kez olmak üzere Mart-Haziran-Eylül-Aralık aylarında güncellenmektedir. Bu aylar dışında listelere firma ilavesi mümkün olmamaktadır.

 

Listelere dâhil olmak isteyen ihracatçı firmaların başvuru dosyalarının;

  • Mart ayı güncellemesi için : 10 Mart
  • Haziran ayı güncellemesi için : 10 Haziran
  • Eylül ayı güncellemesi için : 10 Eylül
  • Aralık ayı güncellemesi için : 10 Aralık

 

tarihlerine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı genel evrak birimine giriş kaydı yapılmış olmalıdır. Bu nedenle, firmaların söz konusu tarihlerden makul bir süre öncesinden evraklarını gerekli kontrol ve yönlendirmelerin yapılabilmesini teminen İhracatçı Birliklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihlerden sonra gelen başvurular bir sonraki güncelleme ayında değerlendirilmektedir.

 

  • TAZE MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİ İHRACATI YAPMAK İSTEYEN FİRMALAR

Başvuru Dosyasında Yer Alacak Belgeler;

1) Taahhütname aslı (fotokopi olmayacak)  taahhütname örneği için tıklayınız..

2) İhracatçı Firma bünyesinde görevlendirilecek karantina ve gıda güvenilirliği yönüyle ürünün üretiminden hasadına, paketlenmesinden ihracatına kadar tüm aşamalarda kayıtlarının tutulmasından, gerekli kontrollerin yapılmasından ve izlenebilirlik sisteminin tesis edilmesinden sorumlu olacak bir Ziraat Mühendisi ile imzalanan "Danışmanlık Sözleşmesi” aslı, Ziraat Mühendisi diploması örneği  (Ziraat Mühendisi tarımsal danışmanlık sözleşmesi örneği için tıklayınız..)

3) Ürünlerin yetiştirildiği dönemlerde oto kontrol amacıyla hasat öncesinde kalıntı analizlerini yaptırmak üzere bir Laboratuvarla yapılan Sözleşmenin aslı, (sözleşmede anlaşmanın RF'ye ihracatla ile ilgili olduğu ve oto kontrol amacıyla hasat öncesi kalıntı analizlerini kapsadığı özellikle belirtilmelidir)

4) Firmaya ait Kapasite Raporu aslı veya onaylı örneği-Firmanın üretim/paketleme tesisine sahip olmaması durumunda izlenebilirlik sistemini sağlayan bir paketleme tesisine sahip olmaması durumunda izlenebilirlik sistemini sağlayan bir paketleme tesisi ile yapmış olduğu Fason Üretim/Paketleme Sözleşmesinin aslı ile birlikte Kapasite Raporu aslı veya onaylı örneği

5) Şirket Ana Sözleşmesinin yayımlandığı ve güncel Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı Sureti

6) Varsa sözleşmeli üretim yaptırdıklarına dair bilgi/belge

7) Adres Bilgi Formu  (Örrneği için tıklayınız..)

 

 

  • BAKLİYAT, AYÇİÇEĞİ, HUBUBAT, KURU SEBZE, KURU MEYVE İHRACATI YAPMAK İSTEYEN FİRMALAR

 

Başvuru Dosyasında Yer Alacak Belgeler;

 

1) "Rusya Federasyonu(RF)'nun RF mevzuatına göre bitkisel gıda ürünlerinde öngördüğü normlar ve düzenlemeler tarafımızca bilinmekte ve bu normlara uygun olarak ürünlerimizi RF'ye ihraç etmeyi taahhüt ediyoruz” şeklinde imzalı, kaşeli, tarihli bir Taahhütname(fotokopi olmayacak) taahhütname örneği için tıklayınız..

 

2) Firmaya ait Kapasite Raporu aslı veya onaylı örneği-Firmanın üretim/paketleme tesisine sahip olmaması durumunda izlenebilirlik sistemini sağlayan bir paketleme tesisi ile yapmış olduğu Fason Üretim/Paketleme Sözleşmesinin aslı ile birlikte Kapasite Raporu aslı veya onaylı örneği

 

3) Şirket Ana Sözleşmesinin yayımlandığı ve güncel Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı Sureti

4) Adres Bilgi Formu  (Örrneği için tıklayınız..)

 

BELGELERİN İBRAZI SONRASINDA KONTROL SÜRECİ:

İhracatçı Birliği tarafından yapılacak kontrol sonucu firma dosyasındaki belgelerin uygun ve eksiksiz olması durumunda firma başvuru dosyası Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) aracılığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na ulaştırılmaktadır.

 

Firmanın dosyası Ekonomi Bakanlığı tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderildiğinde, Genel Müdürlüğe ulaşan ihracatçı firma dosyası Bakanlık uzmanları tarafından değerlendirilmektedir. Bu aşamadan sonra dosyası incelenen firmanın, Bakanlık Kontrol Görevlilerince yerinde (gerek firmanın beyan ettiği kanuni adres, gerekse de imalat yerleri, paketleme evleri) denetim ve kontrolü yapılarak RF'ye ihracata yeterliliği tespit edilmektedir. Dosya ve denetim sonucu uygun olan firma mevcut listelerin güncellenmesi sırasında ihracatçı firma listesine dâhil edilmektedir.

 

İHRACATÇI FİRMALARIN LİSTEDE KALABİLMELERİ İÇİN UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR:

LİSTEDE YER ALAN FİRMALAR İÇİN

 

  1. Belge Süreleri: Başvuru evraklarında kullanmış olduğunuz "Danışmanlık Sözleşmesi”, Laboratuvar Sözleşmesi”, "Kapasite Raporu” ve "Fason Sözleşme” gibi son tarih bilgisi içeren belgelerinizin sürelerinin bitmeden güncellenmesini teminen Birliğimize ulaştırılması gerekmektedir.

 

  1. İhracat Şartı: Listede yer alan firmaların Rusya Federasyonu'na en az 50.000 USD tutarında İhracat gerçekleştirmediği takdirde listeden çıkarılmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında olacak şekilde yılda iki kez yapılacak liste güncellemelerinde geriye yönelik olarak son 12 aylık dönemde Rusya Federasyonu'na 50.000 ABD Dolarından az ihracat gerçekleştirdiği tespit edilen firmalar listeden çıkarılacaktır.

Bu nedenle firmalarımızın yılda iki kez yapılan ihracat kontrolünde Liste Dışında Kalmamaları için

 

Haziran Ayı İhracat Kontrolü : Nisan 2013 - Mayıs 2014 Tarihleri arasında

Aralık Ayı İhracat Kontrolü : Ekim 2013 – Kasım 2014 Tarihleri arasında

 

En az 50.000 USD tutarında İhracat gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

 

3. İhlal - Bildirim kısıtı: 2014 yılından itibaren geçerli olmak üzere, RF'ye taze meyve ve sebze ile kesme çiçek ihracatı yapan ve 3 ay içinde birden fazla bildirim alan firmalara Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatları için 1 ay boyunca bitki sağlık sertifikası tanzim edilmeyeceği, uygulaması getirilmiştir.

 

 

Bu çerçevede, 30 Ekim 2013 tarihinde, Rusya Federasyonu'na yönelik Yaş Meyve Sebze İhracatında, gerek ihracat yapabilecek firmalar listesinde yer alabilmek ve gerekse listelerin güncellenmesinde uygulanacak Usul ve Esaslara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından ilgili taraflarla Ankara'da yapılan toplantı sonucu mutabık kalınan kararalar çerçevesinde belirlenen kriterler ekte gönderilmiş olup, listelerde yer almak isteyen firmaların bu kriterlere uyum sağlamaları ve ekte gönderilen usul ve esaslara göre eksikliği bulunan firmaların eksikliklerini en kısa sürede tamamlayarak en geç 28 Şubat 2014 tarihine kadar Genel Sekreterliğimize ulaştırmaları gerekmektedir.

 

Bilgilerinize rica olunur.

 

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

Ek:Toplantı Kararları (1 sayfa)