2013/50 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2013/50)

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. KKDF Takas Genelgesi Hakkında Bilgi;

2. PTT Basitleştirilmiş Usulde Ticari Eşya Kabul Hizmeti Hakkında Bilgi,

3. ABD GTS Gözden Geçirme Sonuçları Hakkında Bilgi;

4. ABD Gümrük Uygulamaları Hakkında Bilgi;

5. Irak AgroFood 2013 Fuarı Hakkında Bilgi;

6. Bulgaristan Tarım Bakanı İle İkili Görüşmeler Hakkında Bilgi;

7. MSV 2013 Fuarı Hakkında Bilgi;

8. Slovenya Doğrudan Yabancı Yatırım Zirvesi Hakkında Bilgi;

9. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK
 
Genel Sekreter

 

 

1

KKDF Takas Genelgesi Hakkında Bilgi;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden 15/07/2013 tarih 1457 sayılı Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) Takas Genelgesi ile ilgili yazı aynen aşağıya çıkarılmıştır.

 

"Bilindiği üzere, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 28/06/2013 tarih ve 2013/21 sayılı Genelgesi'nde; 12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) hakkında Kararnameye ilişkin 6 Sıra no'lu Tebliğin 3'üncü maddesinin 12. Bendinde "takas”ın fon kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayıldığı, ancak Takas ve Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin 2006/4 seri no'lu Tebliğ'in İhracat 2008/10 sayılı Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmasından dolayı halihazırda takasa ilişkin ithalat ve ihracat işlemlerinin takibinin nasıl yapılacağına dair usul ve esasları düzenleyen bir mevzuat bulunmadığından sözkonusu işlemlerde KKDF istisnasının uygulanamadığı ifade edilmekte, ancak bankacılık sisteminin kullanılmadığı veya kullanılamadığı durumlarda sınırlı ve bu ülkelerle yapılan ticarete mahsus olmak üzere, ödeme şeklinin takas olarak beyan edildiği hallerde,

 

1.Takas işleminde tarafların aynı gerçek veya tüzel kişi olması,

 

2. Takas işlemine ilişkin ithalat ve ihracat işleminin aynı gümrük müdürlüğünden yapılması,

 

3. Takas işlemi gerçekleştirileceğinin ithalat ve ihracat işlemlerinin yapılması planlanan gümrük müdürlüğüne ekte yer alan dilekçe ile bildirilmesi ve takasa ilişkin sözleşmenin (Takas sözleşmesinin ithal ve ihraç edilecek eşyanın cinsini, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu, miktarını, birim fiyatını, toplam değerini ve sözleşme süresini içermesi gereklidir.) aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılan Türkçe çevirisinin dilekçeye eklenmesi,

 

4. Takas işlemi kapsamında yapılan ithalatlarda KKDF tutarı için 4458sayılı Gümrük Kanununun 202'inci maddesi çerçevesinde teminat verilmesi,

 

5.Eşya ihracatının önce yapılması halinde, ilk ihracat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde takas işleminin tamamlanması,

 

6.Eşya ithalatının önce yapılması halinde, ilk ithalat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde takas işleminin tamamlanması,

 

şartlarının yerine getirilmesi durumunda, sözkonusu takas işlemlerinde KKDF kesintisi yapılmayacağı bildirilmektedir.

Anılan Genelge'de devamla, bankacılık sisteminin kullanılmadığı veya kullanılamadığı ülkelerin Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenip duyurulacağı hususu da ayrıca belirtilmiştir.”

 

EK1-KKDF-DilekceOrnegi

 

 

2

PTT Basitleştirilmiş Usulde Ticari Eşya Kabul Hizmeti Hakkında Bilgi,

 

 

T.C. PTT Genel Müdürlüğü Kargo ve Lojistik Daire Başkanlığı'ndan alınan 11/07/2013 tarih 8190 sayılı yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce yapılan bir düzenleme ile İdarelerine dolaylı temsil yetkisi verildiği, bu kapsamda, Basitleştirilmiş Usulde Ticari eşya Kabul hizmetine 04/02/2013 tarihinden itibaren başlandığı, bu hizmet kapsamında mikro ticaret yapan müşterilerin herhangi bir gümrük işlemi yapmaksızın maksimum 30 kilograma ve kapsam değeri 7500 AVRO'ya kadar olan ticari eşyalarını postaya verebilecekleri belirtilmekte olup, Basitleştirilmiş usulden faydalanmak isteyen, yurt dışına elektronik veya geleneksel yolla mal satan müşterilerin gönderecekleri ürünleri mali müşavir vergi numarasını, fatura seri numarasını ve fatura numarasını bildirmek koşuluyla herhangi bir PTT Merkezlerinden koli veya APG olarak ek ücret ödemeksizin postaya verebilecekleri, bu gönderiler için çıkış noktalarında idarelerince toplu halde ve tek bir kalemde gümrüğe beyan verileceği, bu işlem için müşterilerinden ayrıca bir ücret alınmayacağı, Yurtdışına çıkış noktalarında gümrük beyanının verilmesini müteakip talep halinde gümrük beyanının numarası veya örneği müşterilere verileceği, müşterilerin gönderilerinin akıbetini sistem üzerinden www.ptt.gov.tr adresinden "Yurtdışı Gönderi Takibi” sekmesinden gönderiye ait barkodu yazarak takip edebilecekleri belirtilmektedir.

 

 

3

ABD GTS Gözden Geçirme Sonuçları Hakkında Bilgi;

 

 

01 Temmuz 2013 tarihinde ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) 2012 gözden geçirme sonuçlarının açıklandığı ve En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) ve Gelişmekte Olan Ülkeler (GOÜ) listelerinden aynı anda yararlanmakta olan ve 2012 yılında 34,7 milyon ABD doları ihracat rakamı ile ABD GTS'ni en çok kullanan ülkeler arasında 31. sırada yer alan Bangladeş'in GTS uygulamasının dışına çıkartıldığı daha önce duyurulmuştu.

 

Bu defa, konu ile ilgili olarak, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 12/07/2013 tarih 1449 sayılı yazıda; bir örneği ekte yer alan tabloda Bangladeş'in GTS kapsamında ABD'ye ihraç etmiş olduğu ilk 20 ürünün incelendiği, anılan ürünlerde ülkemiz genel ihracatı ve iki ülkenin GTS kapsamındaki kesişen başlıca ürünlerinin tespit edildiği bilgisinin Meclislerine iletildiği ifade edilmekte olup, buna göre Bangladeş'in ABD'ye GTS kapsamında ihraç ettiği 6307.9098 GTİP'li ve 2,3 milyon ABD doları GTS ihracat değeri olan bayraklar, 3923.21.00 GTİP'li ve 1,6 milyon ABD doları GTS ihracat değeri olan çantalar, 2009.89.60 GTİP'li ve 264 bin ABD doları GTS ihracat değeri olan meyve suları ürünlerinin iki ülke arasındaki ABD GTS kapsamındaki ihracatta ortak ürünler olarak tespit edildiği belirtilmektedir.

 

EK3-ABD-GTS

 

 

 

4

ABD Gümrük Uygulamaları Hakkında Bilgi;

 

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 12/07/2013 tarih 1453 sayılı yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından yapılan ithalatta bildirim zorunluluğuna ilişkin olarak ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği Birimi (CBP) tarafından 9 Temmuz 2013 tarihinden itibaren yeni bir uygulamaya geçildiği, "İthalatçı Güvenliği Bilgisi – Importer Security Filing” olarak bilinen sözkonusu uygulamaya göre, ABD'ye ithal edilecek ürünlerin ABD limanlarına varışı öncesinde CBP'ye bilgi verilmesinin gerektiği, ABD'li ithalatçılar tarafından hatalı, eksik ya da geç doldurulan bildirim formları için 5.000 ABD Doları para cezası uygulanacağı ifade edilmekte olup, sözkonusu uygulamaya ilişkin bilgiler ekte yer almakta olup, firmalarımızın

http://www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/news_releases/national/06072013_6.xml adresinden konuya ilişkin detaylı bilgi almaları mümkün bulunmaktadır.

 

EK4-ABD-GumrukUygulamalari

 

 

5

Irak AgroFood 2013 Fuarı Hakkında Bilgi;

 

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden almış olduğumuz 17/07/2013 tarih 8411 sayılı yazıda; 18-21 Kasım 2013 tarihlerinde Erbil/ IRAK'ta düzenlenecek olan "IRAK AGROFOOD 2013” fuarının Türkiye milli katılım organizasyonunun üçüncü defa Genel Sekreterlikleri tarafından gerçekleştirileceği ifade edilmekte olup, Türkiye'nin Milli Katılımı altında sözkonusu fuara iştirak etmek isteyen üyelerimizin ekte yer alan başvuru formunu doldurarak en geç 16 Ağustos 2013 tarihine kadar Akdeniz İhracatçı Birliklerine göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir.

 

EK5-Irak_Agro_Food

 

 

 

6

Bulgaristan Tarım Bakanı İle İkili Görüşmeler Hakkında Bilgi;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/07/2013 tarih 1482 sayılı yazıda, Bulgar Tarım Bakanı Sayın Dimitar GREKOV'un, Tarım Bakanımız Sayın Mehdi EKER ile başta et ihracatı olmak üzere ikili ilişkilerimiz ile ilgili konularda bir görüşme gerçekleştirmek istediği ifade edilmekte olup, sözkonusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ihracatçılarımızın anılan ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantılara esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 22 Temmuz 2013 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

 

EK6-BulgaristanForm

 

 

7

MSV 2013 Fuarı Hakkında Bilgi;

 

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/07/2013 tarih 1484 sayılı yazıda; Çek Cumhuriyeti resmi makamları ve kurumları tarafından, 07-11 Ekim tarihleri arasında Brno/Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan 'MSV 2013 International Engineering' Fuarı'na Türkiye'nin 'partner ülke' statüsünde geniş bir katılım sağlayarak fuarda yer alması talep edildiği, Sayın Başkanımızın 4 Şubat 2013 tarihinde Çek Cumhuriyeti'ne yapmış olduğu resmi ziyaret kapsamında Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN tarafından imzalanan Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü'nde de sözkonusu talebe yer verildiği, ayrıca Çek Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Martin KUBA'nın Sayın Bakanımıza hitaben kaleme aldığı mektup ile Sayın Bakanımızı fuar açılış törenine davet ettiği belirtilmekte ve anılan tarihte Prag'da düzenlenen toplantıda bir araya gelen Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve Çek Başbakanı Sayın Pert NECAŞ'ın ikili görüşmesinde de Çek Başbakanı tarafından bahse konu fuara katılım talebinin gündeme getirildiği belirtilmekte olup, Sayın Başbakanımızın katılım için gereken sürecin başlatılması yönünde Ekonomi Bakanlığına talimat verdiği ve bu kapsamda, adı geçen fuara İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, Genel Sekreterliği tarafından milli katılım organizasyonunu düzenlenmesi 03/04/2013 tarihli ve 2013/339 sayılı Ekonomi Bakanlığı Müsteşarlık Makam Onayı ile uygun görüldüğü ve Makine Tanıtım Grubu ve Savunma Sanayi Tanıtım Grubunun sözkonusu fuara katılımları hususunun onaylandığı ifade edilmekte olup, anılan fuara ülkemizin partner ülke statüsünde katılacak olması ve Çek makamlarınca Sayın Bakanımıza vaki davet de göz önünde bulundurulduğunda anılan organizasyonda etkili bir ülke katılımının önem arz ettiği bildirilmektedir.

 

 

 

8

Slovenya Doğrudan Yabancı Yatırım Zirvesi Hakkında Bilgi;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/07/2013 tarih 1483 sayılı yazıda; Slovenya'da iki ayda bir yayınlanan Slovenia Times Dergisi CEO'su Krajnik Brane'nin Ljubljana Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek, 17 Eylül 2013 tarihinde LjublJana Üniversitesi Ekonomi Fakültesi ile işbirliği içinde 'Foreign Direct Investment Summit Slovenia 2013' başlıklı bir etkinlik düzenleyeceklerini ifade ettiği, bu yılki zirvenin ana konusunun Türkiye ve Türk şirketlerinin oluşturulmasının kararlaştırıldığı ve sözkonusu zirveye ülkemizden önemli şirket temsilcilerinin katılımlarının beklendiği belirtilmekte olup, tanıtım duyurusu ve davet mektubu örneği ilişikte yer alan zirveye Avrupa Basketbol Şampiyonası sponsorlarından Türk Hava Yolları ve Beko şirketi ile Slovenya'da araba farı üretimi yapan Odelo Grubu'nun sahibi Bayraktar Holding başta olmak üzere ülkemizden yatırımcıların ve şirketlerin CEO'larının iştirak ederek sunum yapmalarının arzu edildiği vurgulanmakta olup, bahse konu zirveye katılmak isteyen firmalarımızın aşağıda iletişim bilgileri yer alan Ljubljana Ticaret Müşavirliği irtibat kurmaları gerektiği belirtilmektedir.

 

İletişim Bilgileri

Tel: +386 1236 4150

Faks: +386 1436 5240

E-posta: embassy.ljubljana@mfa.gov.tr

 

 

 

 

 

9

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ

 

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.