2013/46 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2013/46)

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları Hakkında Bilgi;

2. Teknolojik Ürünlerin Tanıtım Ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Yönetmeliği Hakkında Bilgi;

3. Karadağ'dan Baz Yağ, Sirke Asidi ve Şeker Alım Talebi Hakkında Bilgi;

4. Orta Karadeniz Türk Rus İş Forumu Hakkında Bilgi;

5. Gıda Katkı Maddeleri Hakkında Bilgi;

6. 3. Çin – Avrasya Fuarı Milli Katılımı Hakkında Bilgi;

7. DEİK Türkiye – Hindistan Yenilenebilir Enerji Konulu İş Görüşmesi Hakkında Bilgi;

8. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Hakkında Bilgi;

9. Irak Agro Food Fuarı Duyurusu Hakkında Bilgi;

10. Güney Kore STA – Serbest Ticaret Anlaşması Semineri Hakkında Bilgi;

11. Proje Duyuruları Hakkında Bilgi;

12. Uluslararası Taşımalar Hakkında Bilgi;

13. İTO- İstanbul Ticaret Odası Organizasyonu: 12. İşbirliği Günleri Hakkında Bilgi;

14. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI HAKKINDA BİLGİ;

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Tarih : 17/6/2013

Karar No : 2013/4

Konu : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

 

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;

Ekonomi Bakanlığının 20/12/2012 tarihli ve 87104 sayılı, 3/6/2013 tarihli ve 38815 sayılı yazıları dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan ve 27 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında nihai şekli verilen ekli "Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.

Kararın tam metni için tıklayınız..

2

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN TANITIM VE PAZARLANMASINA İLİŞKİN DESTEK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN TANITIM VE PAZARLANMASINA

İLİŞKİN DESTEK YÖNETMELİĞİ

Yönetmeliğin tam metin için tıklayınız..

3

KARADAĞ'DAN BAZ YAĞ, SİRKE ASİDİ VE ŞEKER ALIM TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

Karadağ Büyükelçiliği Podgorica Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/06/2013 tarih 1265 sayılı yazıda; Pragma Ltd. Şti adlı firmanın Türkiye'den Baz Yağ, Sirke Asidi ve Şeker İthalatı talebinde bulunulduğu ifade edilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu firma hakkında detaylı bilgi ilişikte sunulmaktadır.

Ek: Detaylı Bilgiler (1 Sayfa)

4

ORTA KARADENİZ TÜRK RUS İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan alınan 19/06/2013 tarihli e-posta mesajında; Ajansları ev sahipliğinde, 26 Haziran 2013 tarihinde Orta Karadeniz Türk-Rus İş Forumu 2013 Yılı Toplantısı'nın Samsun'da Anemon Otel'de (Adres: Yeni Mahalle Çarşamba Cad. No:52 Canik SAMSUN) gerçekleştirileceği ve forumda, TR83 illeri olan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerindeki yatırım imkânlarının tanınması ve ticaretin artırılmasının hedeflendiği, özellikle turizm, gıda ürünleri imalatı, lojistik ve mermer sektörlerinde ikili ilişkilerin değerlendirileceği panellerin gerçekleştirileceği,

 

Toplantıya Rusya Federasyonu Novorossisk'ten gelecek 9 kişilik resmi heyet ile Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği'nin koordinasyonunda 16 kişilik bir işadamı heyetinin katılımının beklendiği ve ayrıca Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinin valileri, belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve ticaret sanayi odası başkanları ile işadamları da anılan etkinliğe katılım sağlayacakları belirtilmekte olup, detaylı bilgi ve programı http://www.oka.org.tr/trbusinessforum.asp adresinde yer alan sözkonusu etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin katılım sağlayacak temsilcilerinin iletişim bilgilerini (ad soyad, kurum, telefon, e-posta) trbusinessforum@oka.org.tr adresine göndermeleri gerektiği belirtilmektedir.

Ek: Program (1 sayfa)

5

GIDA KATKI MADDELERİ HAKKINDA BİLGİ;

Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 18/06/2013 tarih 120004838 sayılı yazıda;

Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği'nde gıda ürünlerinde kullanımına izin verilen ve güvenilirliği bilimsel olarak değerlendirilmiş katkı maddelerinin bir listesinin yayımlandığı ve 1 Haziran 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği bildirilerek, sözkonusu listede yer alan katkı maddelerine ilişkin Komisyonun veri tabanına https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=display adresinden ulaşılabildiği, ayrıca konu ile ilgili komisyonun soru-cevap belgesine ise http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-783_en.htm?locale=en linkinden erişilebildiği ifade edilmektedir.

6

3. ÇİN – AVRASYA FUARI MİLLİ KATILIMI HAKKINDA BİLGİ;

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 17/06/2013 tarih 12490 sayılı yazıda; 02 – 07 Eylül 2013 tarihleri arasında Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin (SUÖB) başkenti Urumçi'de bu yıl üçüncü defa " Çin - Avrasya Fuarı” adıyla düzenlenecek olan ve bölge liderlerinin yanı sıra ülkemizden de Bakanlar düzeyinde üst düzey katılımın plânlandığı fuarın Milli Katılım organizasyonunun Genel Sekreterlikleri tarafından gerçekleştirilmesinin planlandığı,

 

Anılan bölgenin Türkiye için taşımakta olduğu özel anlamın yanı sıra Orta ve Batı Asya ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesinin arzu edildiği bu dönemde, söz konusu fuarın anılan pazara girmek isteyen firmalar için büyük bir imkân yaratacağının düşünüldüğü, diğer taraftan, söz konusu etkinliğin, taraflarınca salt ticari bir organizasyon olarak değerlendirilmeyerek ülkemizin etkin tanıtımı ve Türk ve Türkiye imajının anılan bölgede etkin olarak sunulabilmesinin hedeflendiği, bu çerçevede, yapılan ön çalışma sonucunda firmalarımızdan yer kirası için herhangi bir ücret alınmayacağı, fuara katılım için m² fiyatı nakliye dahil 350 ABD Doları; nakliye hariç 200 ABD Doları olarak belirlendiği ve oluşabilecek farkın firmalara ayrıca yansıtılacağı

 

Ayrıca, Fuara katılan firmalar T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından onay verilmesi durumunda 2009/5 sayılı Tebliğ kapsamında, devlet yardımlarından yararlandırılacağı, bununla birlikte, ÇHC'nin 2013 yılında ilave destek sağlanacak hedef ülkeler arasında yer alması sebebi ile; fuara katılanların 20 puan ilave destekden yararlandırılacağı belirtilmekte olup, sözkonusu fuara katılmak isteyen üyelerimiz, ilişikteki başvuru formunu doldurarak en geç 26 Temmuz 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar anılan Genel Sekreterlik ile temasa geçmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

 

Ek: Başvuru Formu (1 sayfa)

7

DEİK TÜRKİYE – HİNDİSTAN YENİLENEBİLİR ENERJİ KONULU İŞ GÖRÜŞMESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14/06/2013 tarih 1250 sayılı yazıda;

 

Hindistan Yeni ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Sayın Farooq Abdullah ve bölgenin önemli firmalarının karşılıklı ticaret ve yatırım fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere 27 Haziran 2013 Perşembe günü saat 10:00-16:00 saatleri arasında DEİK'de ilişikte yer alan heyet üyeleri ile Yenilenebilir Enerji alanında İşbirliği Toplantısı ve ikili iş görüşmelerinin düzenleneceği belirtilerek, söz konusu etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin en geç 25 Haziran 2013 tarihine kadar DEİK'e bilgi vermelerinin (Adem Kula akula@deik.org.tr, Faks: 0212 270 37 84) gerektiği ifade edilmektedir.

 

Ek: Katılımcı Formu, Taslak Program, Heyet Katılımcı Listesi (3 sayfa)

8

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

 

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 14/06/2013 tarih 7004 sayılı yazıda;

 

4 Haziran 2013 tarih 28667 sayılı Resmi Gazete ile Ek-1'de yeralan gümrük tarife istatistik pozisyonunda belirtilen ürünlerin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği ve Tebliğ'in yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe gireceği belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için Kayda Alınan Eşya Listesi, Kayıt Merkezleri, Kayıt Belgesi Başvuru Formu ve İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ilişikte yer almaktadır.

 

Ekler:

1- Kayda Alınan Eşya Listesi, Kayıt Merkezleri, Kayıt Belgesi Başvuru Formu (7 sayfa)

2- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/9)

9

IRAK AGRO FOOD FUARI DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

 

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 14/06/2013 tarih 6982 sayılı yazıda, 18-21 Kasım 2013 tarihlerinde Erbil/Irak'ta düzenlenecek olan "Agro Food Iraq 2013” fuarının Türkiye milli katılım organizasyonunun 3. defa Genel Sekreterlikleri tarafından gerçekleştirileceği ifade edilmekte olup, söz konusu fuara katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan başvuru formunu doldurarak en geç 12 Temmuz 2013 tarihine kadar Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine iletmeleri gerekmektedir.

Ek: Agro Food Iraq 2013 Fuarı Katılım Bedeli ve Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru Formu (3 sayfa)

10

GÜNEY KORE STA SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14/06/2013 tarih 1208 sayılı yazıda, İstanbul Ticaret Odası ve Türkiye - Güney Kore İşadamları Derneği (TURKOR) 19 Haziran 2013 Çarşamba günü 13:00-16:30 saatleri arasında İTO Meclis Salonu 5. Katta, Türkiye ile Güney Kore arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın ele alınacağı bir konferansın düzenleneceği ve sözkonusu konferansta Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafından anlaşmanın içeriği, sektörel etkileri ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ele alınacağı ifade edilmekte olup, anılan toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin TURKOR'a (Gülfidan Özekmekçi, 0 530 158 47 48, info@turkor.org) bilgi vermeleri gerektiği belirtilmektedir.

 

11

PROJE DUYURULARI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım Genel Müdürlüğü'nün yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda, 17-18 Mayıs 2013 tarihlerinde düzenlenen 4. Saraybosna İş Forumu'na katılım sağlamak üzere Ekonomi Bakanlığı temsilcileri tarafından Bosna Hersek'e bir ziyaret gerçekleştirildiği bildirilmekte ve bahse konu Forum'da "Büyüme Modelleri ve Alınan Dersler" başlığı altında Malezya, Türkiye, Slovenya ve Birleşik Arap Emirlikleri üst düzey temsilcileri tarafından ülkelerindeki yatırım ortamı, ekonomik görünümleri, Bosna Hersek ile ilişkileri konularında bilgiler verildiği, ülkelerindeki ekonomik başarılara ilişkin tecrübe aktarımında bulunulduğu,
 
Yazıda devamla, Saraybosna Novi Grad Belediyesi Başkanı Danışmanı Denan Sarkinovic ile bir görüşme gerçekleştirildiği, anılan görüşmede Sarkinovic'in, Türk firmaları tarafından talep edilmesi halinde, ülkede özel ekonomi bölgesi kurulması amacıyla tahsis edilebilecek alanların olduğunu ve yatırım yapmayı planlayan firmalara her türlü desteğin sağlanacağını ifade edildiği,

 

 

Söz konusu ziyaret programı kapsamında Bosna Hersek Federasyonu Yabancı Yatırım Tanıtım Ajansı'nın ziyaret edildiği, ajans yetkilileri tarafından tarım, enerji, yenilenebilir enerji, tekstil, turizm, gıda, mobilya sektörlerine ilişkin Bosna Hersek'te mevcut yatırım imkanları hakkında bilgiler verildiği, ziyaret programının ikinci gününde ise, Visoko Serbest Bölgesi'nin ziyaret edilerek, söz konusu bölge hakkında ayrıntılı bilgi alındığı, bu kapsamda 1996 yılında 2000m2'lik bir alanda kurulmuş olan bölgenin alanının 2005 yılında 200.000m2'ye çıkarıldığı, bölgede yaklaşık 20 firmanın faaliyet göstermekle olduğu ve geçtiğimiz yıl bölgeden 150 milyon Avro değerinde ihracat gerçekleştirildiği bilgilerinin edinildiği,

Yazıda devamla, Bosna Hersek'e yönelik olarak önümüzdeki dönemde de bazı faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin öngörülmekte olduğu ve bu kapsamda Bakanlıklarınca oluşturulmuş olan "Bosna Hersek Yatırım Stratejisi ve Eylem Planı" çerçevesinde, ilgili kuruluşların yetkililerinden oluşan bir heyetin Bosna Hersek'teki yatırım ortamı ve yatırım imkanlarını firmalarımıza anlatmak üzere Türkiye'ye davet edilmesi suretiyle İstanbul ve Ankara'da bir seminer düzenlenmesinin planlandığı, semineri müteakiben söz konusu ülkedeki yatırım projelerine ilgi duyabilecek firmalardan oluşan bir heyet ile bahse konu ülkeye bir ziyaret düzenlenmesinin faydalı olacağının değerlendirildiği bildirilmiş olup, forum programı esasında elde edilen ve tarım, enerji, altyapı, eğitim, finans, sanayi sektörlerine ilişkin projeleri içeren CD içeriği Genel Sekreterliğimizden temin edilebilecektir.

 

12

ULUSLARARASI TAŞIMALAR HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden almış olduğumuz 20/06/2013 tarih ve 1278 sayılı yazıda; T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan Meclislerine iletilen bir yazıya atıfla, Bulgaristan taşımacılarının Türkiye'de açılan Bulgaristan gümrük kapılarında gerçekleştirdikleri boykot eylemlerinin sona erdiği dikkate alınarak, ikinci bir talimata kadar geçerli kılınan Bulgaristan üzeri taşıma yapmak üzere geçiş belgesi almaya hak kazanan, daha önce geçiş belgesi tahsis edilen veya yurtdışına geçiş yapmış ülkemize dönüş yapacak olan taşıtlara, güzergah geçiş belgeleri ile birlikte Yunanistan ücretli transit geçiş belgesi yanısıra Bulgaristan veya Sırbistan ücretli transit geçiş belgeleri tahsis edilmesi uygulaması Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin 22. Maddesi gereğince yapılan düzenlemenin yürürlükten kaldırılmış olduğunun ifade edildiği belirtilmektedir.

13

İTO- İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİZASYONU: 12. İŞBİRLİĞİ GÜNLERİ HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul Ticaret Odasından almış olduğumuz 19/06/2013 tarihli bir yazıda; özellikle yan sanayici KOBİ'lerimizin dış pazarlara yönlendirilmesi yoluyla ülkemiz ihracatının ülkeler ve ürünler itibariyle çeşitlendirilerek arttırılması çabalarını sürdürülmekte oluğu, bu amaçla Odanın 2002 yılından bu yana düzenlendiği İşbirliği Günleri Organizasyonunun 12.sini 24 -25 Ekim 2013 tarihlerinde İstanbul Ticaret Odası'nda düzenleneceği belirtilmektedir.

 

İşbirliği Günleri sırasında ana sanayicilerle görüşmek isteyen Yan Sanayicilerin bahsekonu Odanın internet sitesindeki www.ito.org.tr ana sayfada "12. İŞBİRLİĞİ GÜNLERİ" başlığı altındaki talepleri incelemeleri ve "Yan Sanayici Başvuru Formu"nu doldurarak Odanın Türk Yan Sanayi Borsası'na 5 Temmuz 2013 tarihine kadar faks yoluyla iletmelerinin gerektiği bildirilmektedir.

 

14

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.