2013/45 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2013/45)

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. Rusya'ya Yapılan Sevkiyatlarda Ön Bilgi Zorunluluğu Hakkında Bilgi;

2. Kazbegy-Verhni Lars Kapısından Rusya Federasyonu'na Yaş Meyve Sebze İhracatı Hakkında Bilgi;

3. Uluslararası Taşımalar Hakkında Bilgi;

4. TSE Faaliyetler Hakkında Bilgi;

5. D-8 Ticaret Bakanları Konseyi I. Toplantısı Hakkında Bilgi;

6. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

7. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanun Tasarısı Hakkında Bilgi;

8. Tüketicinin Korunması Kanun Tasarısı Hakkında Bilgi;

9. D-8 Ticaret Bakanları Konseyi I. Toplantısı Hakkında Bilgi;

10. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanun Tasarısı Hakkında Bilgi;

11. Irak Bakanlar Kurulu İthalat Düzenlemeleri Hakkında Bilgi;

12. Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ Hakkında Bilgi;

13. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

RUSYA'YA YAPILAN SEVKİYATLARDA ÖN BİLGİ ZORUNLULUĞU HAKKINDA BİLGİ;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/06/2013 tarih 1150 sayılı yazıda;

26 Nisan 2013 tarihinde Bakanlık heyetinin Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi Krasnodar Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı Kavraz Limanı ziyareti sırasında anılan liman yetkililerince;

1- Zorunlu ön bilgi sisteminin 17 Haziran 2012'de yürürlüğe girmesine rağmen Türkiye'den gelen araçların ön bilgi göndermedikleri,

2- Uluslararası nakliye belgelerinin eksik doldurulduğu, TIR karnesi ve CMR belgelerinin bazen hiç doldurulmadığı, eşya bilgisi ve nakliyecinin imzasının bulunmadığı,

3- Ro-Ro gemileriyle gelen araçların yüklerinin fazla olması sebebiyle kara yollarını kullanmak için Ulaştırma Bakanlığı'ndan önce izin alınmasının zorunlu olduğu, ancak Türk Şoförlerce bu kurala uyulmadığı,

zı Türk şoförlerinin trafik cezalarını ödemediği, ancak para cezası ödemeden Rusya'dan çıkış yapamamaları sebebiyle çıkışta yapılan ödemelerin vakit kaybına sebep olduğu,

hususlarının dile getirildiğinin ifade edilmekte olup, Rus yetkililer tarafından, Rusya'da gümrük müşavirliği hizmeti sunan yerli acentenin şoföre evrak eksikliğine dair bilgi verdiği ve bu sebeple Türk taşımacılarına ek bir maliyet daha yüklendiği ifade edilmekte olup, ihracatçılarımızın söz konusu ülkeye yapılan sevkiyatlarda sıkıntı yasaması için www.custom.ru adresinde yer alan ön bilgi gerekliliklerine uyulması hususunda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiği belirtilmektedir.

2

KAZBEGY-VERHNİ LARS KAPISINDAN RUSYA FEDERASYONU'NA YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere, Rusya Federasyonu'na karayolu ile kısa sürede ulaşmamızı sağlayacak olan Gürcistan üzerinden transit geçişli Kazbegi/Verhni Lars kapısının (Rusya Federasyonu Kuzey Osetya Cumhuriyeti Vladikavkaz iline açılmaktadır ve Sarp Sınır Kapısına 550 Km mesafededir) açılması ve aktif hale getirilmesi konusunda yaptığımız yoğun temaslar sonucu bahse konu kapıdan yaş meyve sebze ihracatına da müsaade edilmesi 18-20 Nisan 2012 tarihlerinde yapılan 12. Dönem Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında karara bağlanarak, bu kapsamda hazırlanan protokol kapsamında Verhni-Lars kapsından Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ile Rusya Federal Bitki Karantina ve Veterinerlik Servisi ile yapılan protokol kapsamında Rusya Federasyonu gereklerine göre ihracat yapabilecek firma listelerinin Rusya Federasyonu'na bildirilmesi hüküm altına alınmıştır.

Yapılan protokol kapsamında ihracatçı firma listeleri yılda 3 kez (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında) güncellenecek olup, ayrıca yılda 3 kez bildirim alan firmalar listeden çıkarılacaktır. Yine protokol kapsamında her sevkıyatta Kazbegi-Verhni-Lars kapısından giriş yapacak yaş meyve sebze taşıtlarına ait taşıt plakaları, ürün bilgileri, bitki sağlık sertifikası bilgileri günlük olarak sevkiyat öncesi Kuzey Osetya Cumhuriyeti Federal Bitki Karantina ve Veterinerlik Servisine bildirilecektir.

Bu kapsamda, halen Rusya Federasyonuna yaş meyve sebze ihracatı yapma hakkına sahip olan akredite edilmiş firmalar aynen Rusya Federasyonu'na bildirilecek olup, buna ilave olarak Rusya Federasyonu Kafkasya Bölgesine açılan kara sınır kapısı olan Kazbegi-Verhni-Lars Gümrük kapısından ihracat yapmak isteyen firmalarımızın da ekte belirtilen belgeleri tamamlayarak en geç 24 Mayıs 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize ibraz etmeleri halinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılacak inceleme neticesinde yeterli görülen ve talep edilen gerekleri yerine getirmiş olan firmalar Haziran 2013 ayı içinde Rusya Federasyonu tarafına bildirilecektir.

E K İ : 1 Sayfa Rusya yaş meyve sebze ihracatı listesinde yer alabilmek için yapılması gereken işlemler.

3

ULUSLARARASI TAŞIMALAR HAKKINDA BİLGİ;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05/06/2013 tarih 1152 sayılı yazıda;

Bulgaristan taşımacılarının Bulgar gümrük kapılarında gerçekleştirdikleri boykot eylemleri nedeniyle Türk Taşıtlarının bu kapılarda beklemek zorunda kaldıkları dikkate alınarak, taşımalarını Yunanistan üzerinden devam ettirebilmeleri veya yurda dönüş yapabilmelerini teminen, Bulgaristan üzerine taşıma yapmak üzere geçiş belgesi almaya hak kazanan, daha önce geçiş belgesi tahsis edilen veya yurt dışına çıkış yapmış ülkemize dönüş yapacak olan taşıtlar için Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları çerçevesinde bir düzenleme yapıldı belirtilerek, sözkonusu düzenlemeye göre iade sistemine dahil olan taşıtların üzerinde kayıtlı bulunan tüm geçiş belgelerinin dönüşlerinde iade alınmaları kaydıyla, Bakanlığın ikinci talimatına kadar güzergah geçiş belgeleri ile birlikte Yunanistan ücretli transit geçiş belgesi yanı sıra Bulgaristan veya Sırbistan ücretli transit geçiş belgeleri tahsis edilmesinin Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi'nin 22. Maddesi gereğince uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

4

TSE FAALİYETLER HAKKINDA BİLGİ;

Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07/06/2013 tarih 1181sayılı yazıda,

Enstitünün standardizasyon uygunluk değerlendirmesi, deney ve kalibrasyon ile ilgili alanlarda işbirliğini güçlendirmeye, ikili ticaretin akışını geliştirmeye, ticaretteki teknik engelleri ortadan kaldırmaya ve ülkemizin ekonomik ve ticari menfaatlerini gözetmeye yönelik olarak muadil standardizasyon teşkilatları ile ikili işbirliği protokolleri yapmakta olduğu ve üçüncü bir ülkeden hedef ülkeye yapılacak ihracat işlemlerinde yükleme öncesi gözetim ve muayene işlemlerini yerine getirilebilmesi için dünyada yaygın bir ofis ağına kavuşması gerektiği bilgilerinin iletildiği ifade edilmekte olup, Enstitünün başta Çin olmak üzere diğer ülkelerle çözüm ortaklıkları tesis ederek çalışmalarını tüm dünya çapında yaygınlaştırmaya başladığı ve TSE Çözüm Ortakları listesine aşağıdaki linkten ulaşılabileceği, bununla birlikte, ihracatçı firmalarımızın ihracat yaptıkları ülkelerde karşılaştıkları teknik engeller, yükleme öncesi zorunlu gözetim ve muayene işlemleri, diğer uygunluk değerlendirme belgeleri ve diğer hususlara ilişkin bilgilerin Meclisleri yoluyla TSE'ye iletilmesinin talep edildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen hususlara ilişkin bilgilerin Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere düzenli olarak Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

Not: http://www.tse.org.tr/tse-iletisim/tse-çözüm-ortakları linkinden TSE Çözüm Ortakları listesine ulaşılabildiği belirtilmektedir.

5

D-8 TİCARET BAKANLARI KONSEYİ I. TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 12/06/2013 tarih 1202sayılı yazıda,

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ticaret Bakanları Konseyi I. Toplantısı'nın 24-25 Haziran 2013 tarihlerinde Nijerya'nın Abuja kentinde gerçekleştirileceği bildirilerek, sözkonusu toplantının bir yan etkinliği olarak Nijerya Federal Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanlığı, ilgili kamu kuruluşları ile Nijerya Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) Ajansı (SMEDAN), Nijerya ihracatının Teşviği Konseyi (NEPC), Nijerya Yatırımların Teşviği Komisyonu (NPIC) Nijerya Ticaret Sanayi, Madenler ve Tarım Odaları Birliği (NACCIMA) ve Nijerya Üreticileri Birliği (MAN) tarafından Nijerya ekonomisi açısından önem arz eden sektörlerde yatırım olanakları sunan "Ticaret Fuarı ve İş Forumu'nun düzenleneceği ifade edilmektedir.

6

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan mamul madde ihracatı sonrası satışlara ait Uygulama Esasları, daha önce sirkülerimiz ile üyelerimize duyurulmuştu.

Konu ile ilgili olarak, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 12/06/2013 tarih 2033 sayılı yazıda;

Kuruluşları stoklarında bulunan toplam 71.441 ton mısırın, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılacağı,

Satışa açılan 2011 yılı mahsulü 32.337 ton mısırın, üretimlerinde mısır kullanan tüm mamul madde ihracatçılarına, 2012 yılı mahsulü 39.104 ton mısırın ise, sadece yem, yumurta ve beyaz et ihracatçılarına verileceği,

Satışa açılan mısır stoklarının sınırlı olması nedeniyle, İhracatçı Birlikleri tarafından 21/06/2013 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüklerine ulaştırılan mısır hakedişlerinin birlikte değerlendirileceği,

Kuruluşlarınca, bu kapsamda yapılacak satışlar için ekte örneği gönderilen taahhütnamenin (Ek:1) alınacağı,

Bu çerçevede, 12/06/2013 - 03/07/2013 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için 280 ABD Dolar/Ton satış fiyatı uygulanacağı, satışa açılan stoklara ait detay bilgilerin şube müdürlüklerinden öğrenilebileceği ve satışı yapılan mısırların her halükarda son teslimat tarihinin 22/07/2013 tarihini geçmeyeceği ifade edilmektedir.

EK: Taahhütname (2 sayfa)

7

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/06/2013 tarih 1193 sayılı yazıda;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca hazırlanarak Bakanlar Kurulu'nca T.B.M.M. Başkanlığı'na iletilen "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı”na ilişkin maddeler bazında gerekçeli görüş ve önerilerimiz talep edilmekte olup, sözkonusu tasarı genel gerekçesi, maddeler bazında gerekçeler ve karşılaştırma tablosu ilişikte sunulmaktadır.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan tasarıya ilişkin maddeler bazında gerekçeli görüş ve önerilerinizin ekte yer alan taslak hakkında görüş bildirilmesinde kullanılacak form doldurulmak suretiyle en geç 17 Haziran 2013 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

EKLER

8

VİETNAM'A BİTKİSEL ÜRÜNLER İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Vietnam Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığının yazısına atfen, Hanoi Ticaret Müşavirliği kanalıyla T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 05/06/2013 tarih 0120004503 sayılı yazıda;

Sözkonusu Bakanlık tarafından daha önce yürürlüğe konulan 16 Mart 2011 tarih ve 13/2011/TT-BNNPTNT sayılı Genelgenin bazı maddelerini değiştiren 13/2011/TT-BNNPTNT sayılı Genelgenin 21 Ocak 2013 tarihinde yayımlandığı ve 1 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için anılan Bakanlığın yazısı ve mezkûr genelge ekte sunulmaktadır.

Ek: Yazı ve Genelge (3 sayfa)

9

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere, 17/01/2005 tarih 2005/8391 sayılı "Dahilde İşleme Rejimi Kararı”na istinaden hazırlanan İhracat 2006/12 sayılı "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği”, 20/12/2006 tarih 26382 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve bu çerçevede, bahse konu Tebliğ'e istinaden hazırlanan 2008/1 sayılı "Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge”si, ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile üyelerimize duyurulmuştu.

Konu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 03/06/2013 tarih 0120004469 sayılı yazıda, 2008/1 sayılı "Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge”sinin 52. maddesinde değişiklik yapıldığı ifade edilmekte olup, söz konusu değişikliği ihtiva eden anılan Genelge'nin 21. ve 22. sayfaları ilişikte sunulmaktadır.

EK: Genelge Sayfası (2 sayfası)

10

IRAK BAKANLAR KURULU İTHALAT DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİ;

Irak Bakanlar Kurulunun İthalat Düzenlemeleri ile ilgili olarak, Bağdat Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan tarih 1143 sayılı yazı aynen aşağıya çıkarılmıştır.

"Irak Bakanlar Kurulu'nun Irak'a yapılacak ithalata ilişkin aşağıdaki kararlar uyarınca, Irak'a yapılacak motorlu taşıt ithalatında uygulanacak azami yaş sınırlamasının,

                 Otomobil: 2 yaş

Otobüs (20 yolcu ve üzeri kapasiteli): 3 yaş

  • Otobüs (14 yolcudan az kapasiteli):2 yaş
  • Kamyon (3ton üzeri yük kapasiteli):3yaş
  • Tarım Makinaları:5 yaş
  • İş/İnşaat Makinaları: 5 yaş
  • Ambulans 5 yaş
  • Motosiklet (125cc ve üzeri) :1 yaş
 Şeklinde düzenlendiği,

 

-Belirtilen yaşlardan eski/ büyük olan motorlu taşıtların Irak'a ithalatına müsaade edilmeyeceği ve konu hakkında detaylı bilgiye Irak Maliye Bakanlığına bağlı Gümrükler Genel İdaresinin web sayfasından http://www.customs.mof.gov.iq ulaşılabileceği,

 

-Irak Bakanlar Kurulu tarafından 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yerli üretimin korunması amacıyla çimento ithalatının yasaklanması kararı alındığı ve Irak Ticaret Bakanlığı'na çimento için "ithalat lisansı” düzenlenmemesi talimatı verildiği ifade edilmektedir.”

 

 

11

PRODEXPO 2014 FUARI MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 29/05/2013 tarih 5921 sayılı yazıda;

 

10-14 Şubat 2014 tarihleri arasında, Moskova / Rusya Federasyonu'nda düzenlenecek olan "Prodexpo 2014 Uluslararası Gıda, İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonunun Genel Sekreterliklerince gerçekleştirilmesinin planlanmakta olduğu, Prodexpo Fuarının bu sene 21. kez düzenleneceği, söz konusu fuarda bisküvi, çikolata ve şekerli mamuller, et ve et mamulleri ile şarküteri ürünleri, kümes hayvanları mamulleri, hububat-bakliyat mamulleri, unlu mamuller ve pastacılık ürünleri, su ürünleri, katı ve sıvı yağlar, kuruyemiş, incir, kayısı ve gıda ambalaj ürünleri, süt ve süt ürünleri, alkollü ve alkolsüz içecekler, çay, kahve, soslar ve baharatların sergileneceği, belirtilerek, 2013 yılında, 47.285 m2'lik net sergi alanında, 63 farklı ülkeden 2.309 katılımcının yer aldığı söz konusu fuarı, 53.833 kişinin ziyaret ettiği, Prodexpo, Rusya ve Doğu Avrupa'nın en büyük fuar organizasyonu olmakla beraber, Moskova Hükümeti ile Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası himayesinde, Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı desteği ile gerçekleştirilmekte olduğu, Fuar organizasyonlarının tescil otoritesi olarak kabul edilen Global Fuar Endüstrisi Birliği (UFI) onaylı bir fuar olan Prodexpo Fuarı'na başvuruda bulunmak isteyen üyelerimizin, ekteki "Başvuru Formu”nu, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 28 Haziran 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliklerinin 0 212 454 05 84 numaralı faksına veya fuar@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

EK: Başvuru Formu (1sayfa)

 

 

 

 

12

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME

ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

 

 

Tebliğ metninin Resmi Gazete Örneği için tıklayınız..

 

13

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.