Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

Sayın Üyemiz,

 

3 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete'de "7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ” yayınlanmıştır.

Bu tebliğ ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 31 Mart 2017 tarihinden önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Bakanlığa bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Buna göre, kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 30 Haziran 2017 mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı ayrı başvurulacaktır.

Kanun hükümleri kapsamında ödenecek tutarların ilk taksiti 31 Temmuz 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil), diğer taksitler ise bunu takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenecektir.

Söz konusu tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170603-19.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilerinize rica olunur

 

İdris ÇEVİK
Genel Sekreter