7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Sayın Üyemiz;

 

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacına hizmet eden hukuksal süreçler için oluşturulan 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 15 Mart 2018 Tarihli ve 30361 Sayılı Resmî Gazete Resmi Gazete yayımlanmıştır.

 

Bahse konu Kanunla getirilen en önemli düzenlemeler aşağıda yer almaktadır:

 

Konkordato Kurumu

Kanunda yer alan en önemli değişiklik, bünyesinde pek çok sorunu barındıran iflas erteleme kurumunun yürürlükten kaldırılması ve konkordato kurumunun etkin ve işlevsel bir yapıya kavuşturulmasıdır.

 

İflasın ertelenmesi kurumunda alacaklıların herhangi bir şekilde söz sahibi olmaması, sürecin borçlu ve mahkeme arasında yürütülmesi ve yaşanan yargılama sorunları birlikte değerlendirildiğinde bu kurumun tamamıyla yürürlükten kaldırılması ve bunun yerine alacaklılar ile borçlunun bir müzakere sonrasında anlaşmaları ve bu anlaşmanın mahkemece tasdiki esasına dayanan konkordato kurumu hayata geçmektedir.

 

Alacaklı ve borçlunun hakları karşılıklı olarak korunması amaçlanmıştır. Alacaklılar sürece etkin olarak katılabilecektir.

 

Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edeceği anlaşılan mal ve hakların bir bütün olarak paraya çevrilmesi hükme bağlanmakta ve bu düzenlemenin alacaklılar yararına olması beklenmektedir. Sermaye şirketleri ve kooperatifler bakımından da iflas erteleme yerine konkordato talebinde bulunabilecekleri hükme bağlanmıştır.

 

Ticari Uyuşmazlıkların Daha Hızlı Bir Şekilde Çözüme Kavuşturulması

Miktar veya değeri yüz bin Türk lirasını geçmeyenticari davalarda basit yargılama usulü uygulanacaktır.

 

Basit yargılama usulünde bilirkişinin rapor verme süresi azami 2 ayolarak belirlenmiştir.

 

Tahkim yargılamasınındaha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için görevli ve yetkili mahkeme açıkça belirlenerek bu sorun da çözüme kavuşturulmaktadır. Tahkim yargılamasında, mahkeme tarafından yapılacağı belirtilen işlerde görevli ve yetkili mahkeme konusuna göre tahkim yeri asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemesi, yetkili mahkeme ise davalının Türkiye'deki yerleşim yeri, oturduğu yer veya işyeri mahkemesidir.

 

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi

Elektronik tebligat zorunluluğu kapsamı genişletilerek tüm kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, köyler, şirketler, kooperatifler, dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek birlikleri, KİT'ler, sermayesinin çoğu kamuya ait şirketler, avukatlar, noterler, bilirkişiler, arabulucular ve kurumların hukuk müşavirleri hakkındaki tebligatlar zorunlu olarak elektronik ortamda yapılacaktır.

 

Elektronik tebligat adresi, Posta ve Telgraf teşkilatı Anonim Şirketi tarafından her bir gerçek kişi içi kimlik numarası, tüzel kişi için ise tabi oldukları sistem numarası esas alınarak oluşturulacak ve sisteme kaydedilecektir.

 

Elektronik tebligatla, yargılama süreçlerinin kısaltılması amaçlanmıştır.

 

Söz konusu Kanun'a  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180315-1.pdfadresinden ulaşılabilmektedir.